โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ สอน ONLINE ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

     รับตั้งแต่ 5 ปี - วัยทำงาน

ติดต่อ LINE ID: londoncentre

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอน เซ็นเตอร์
เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ 

ด้วยหลักสูตร และ ตำรามาตรฐาน มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับอนุบาล-ประถม

เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

ระดับมัธยม-มหาลัยฯ-วัยทำงาน

image10

หลักสูตรระดับอนุบาล-ประถม 

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร  (รับตั้งแต่ 3-12 ปี)


1. หลักสูตรโฟนิค  มีทั้งหมด 5 ระดับ  

2. หลักสูตรสำหรับวัยอนุบาล  มีทั้งหมด 3 ระดับ 

3. หลักสูตรสำหรับวัยประถม มีทั้งหมด 6 ระดับ 


การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น:

- การฟัง (Listening)

- การพูด (Speaking)

- การอ่าน (Reading)

- การเขียน (Writing)

- ไวยากรณ์ (Grammar)

- กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก

         

กิจกรรมภายในประกอบด้วย

1. เสริมทักษะการสื่อสารให้ผู้เรียนก่อนเวลาเบรก และก่อนเลิกเรียน

2 จัดให้มีการแข่งขันในทักษะต่างๆแต่ละระดับ ทุก ๆ เดือน 

3. คัดกรองผู้เรียนที่ยังมีผลการเรียนที่อ่อน และจัดให้มีการสอนเพิ่มนอกเวลาเรียน       

4.จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอน รวมถึงการรายงานผลการเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครอง


กิจกรรมภายนอก

1.พานักเรียนออกนอกสถานที่ ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารในสถานการณ์จริง

                                          

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา

2. เพื่อเป็นการฝึกฝนผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจมากขึ้น

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชา

ระดับมัธยม-มหาลัยฯ-วัยทำงาน

เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

ระดับมัธยม-มหาลัยฯ-วัยทำงาน

image11

หลักสูตร ระดับมัธยม-มหาลัยฯ-วัยทำงาน  มีทั้งหมด  7 หลักสูตร 


1. ภาษาอังกฤษสำหรับทุกทักษะ มี 7 ระดับ 


การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น:

- การฟัง (Listening)

- การพูด (Speaking)

- การอ่าน (Reading)

- การเขียน (Writing)

- ไวยากรณ์ (Grammar)

- กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก 


2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี 4 ระดับ Conversation)  


3. ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักไวยากรณ์ มี 4 ระดับ (Grammar)  


4. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL,  IELTS   


5. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มี 5 ระดับ (English For Business) 


6. ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ มี 4 ระดับ (Academic Writing)


7. ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ 

- English for Medical

- English for Law

- English for Science and Technology

- English for Engineer 

- English for Finance

- English for Accounting

- English for Tourismเปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

image12

ลอนดอน เซ็นเตอร์  เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตร ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนอยู่กับบ้านหรืออยู่ที่ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สถาบัน และเป็นโอกาสที่ดีที่สำหรับผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถเรียนกับครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ ในการสอนคอร์สพิเศษเช่น  TOEIC, TOEFL IELTS   เหมือนกับนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ. 

การเรียนการสอนออนไลน์ผู้เรียนสามารถได้ยินทั้งเสียง และเห็นทั้งภาพ รวมถึงการได้สื่อสารโต้ตอบกับครูผู้สอนเสมือนกับการมานั่งเรียนที่โรงเรียน


อุปกรณ์ที่ผู้เรียนออนไลน์ต้องเตรียมคือ:

-คอมพิวเตอร์ทุกชนิด พร้อมกล้อง (Web-cam)

-ที่ใส่หูฟัง (Headphone)

-สัญญานอินเตอร์เน็ทที่มีความเร็วสูง

-ผู้เรียนจะต้องโหลดโปรแกม Zoom

-ทางโรงเรียนจะให้รหัสผู้เรียนในการเข้าห้องเรียน

-ก่อนการเรียนการสอนทางโรงเรียนจะให้ผู้เรียนทดสอบโปรแกรมก่อน

-การเรียนการสอนออนไลน์ ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาทั้งหมดและมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยจบปริญญาตรี .

TOEIC / TOEFL / IELTS

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

เปิดสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั่วประเทศ

image13

หลักสูตร  TOEIC ,TOEFL ,IELTS


 เป็นหลักสูตรพิเศษ ที่ครูผู้สอนจะต้องสอนให้นักเรียนได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการให้ได้

การเรียนหลักสูตรนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ควบคู่กับประสบการณ์ และจะต้องมีความรู้เรื่องแกรมม่าเป็นอย่างดี ครูที่สอนในหลักสูตรนี้จะต้องเก่งจริง ลอนดอน เซ็นเตอร์ เราได้จัดเตรียมครูสำหรับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ ด้วยความรู้และประสบการณ์ของครูของเรา เรากล้ารับรองว่านักเรียนที่มาเรียนกับเราทุกคนไม่เคยผิดหวัง

หัวหน้าทีมที่รับผิดชอบคอร์สนี้โดยตรง

Teacher Richard Sim

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ 8 ปี สำหรับคอร์ส TOEIC, TOEFL  and IELTS
 

ภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กรต่างๆ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

image14

ลอนดอน  เซ็นเตอร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอกทั่วไปทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 


หลักสูตรที่เปิดสอน   มีทั้งหมด  7  หลักสูตร

  

1. ภาษาอังกฤษสำหรับทุกทักษะ มี 7 ระดับ

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี 4 ระดับ Conversation)  

3. ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักไวยากรณ์ มี 7 ระดับ (Grammar)  

4. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เตรียมสอบ TOEIC, TOEFL,  IELTS   

5. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มี 4 ระดับ (English For Business) 

6. ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ มี 4 ระดับ (Academic Writing)

7. ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ 

- English for Medical

- English for Law

- English for Science And Technology

- English for Engineer 

- English for Financial

- English for Accounting

- English for Tourist

etc.


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

image15

ลอนดอน เซ็นเตอร์ เปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เน้นให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ผู้เรียนที่สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติคือสามารถโต้ตอบได้ทันที ไม่ต้องแปลจากอังกฤษเป็นไทย และแปลไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารที่ติดขัด และจะไม่เป็นธรรมชาติ 

การที่ผู้เรียนจะสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาตินั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกฝนทักษะการฟังบ่อย ๆ และพูดบ่อยๆ และโต้ตอบอยู่เป็นประจำ  จะทำให้ผู้เรียนมีความคล่องในการสนทนา และสามารถสื่อสารในเชิงธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ 

ลอนดอน เซ็นเตอร์  เปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการสนทนาในชีวิตประจำวัน จนนำไปสู่การสนทนาเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียนการสอน เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสนทนากันเองระหว่างผุ้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน  รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่สุภาพ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในแบบฉบับของอังกฤษ.

การเรียนการสอน จะแยกผู้เรียนออกเป็นระดับ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีระดับเดียวกันได้เรียนด้วยกัน เพื่อช่วยให้ทักษะต่างๆ

พัฒนาไปพร้อมๆกัน และผู้เรียนไม่รู้สึกกดดัน และมีความสุขกับการได้มาเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาและต่อยอดไปได้อย่างรวดเร็ว

Conversation น้องKatie (mp4)

Download

T.Patricia (mp4)

Download

T.Chris (mp4)

Download

T.Philip.jpg (mp4)

Download

T. Alex (mp4)

Download

T.Richard (mp4)

Download

T.Que (mp4)

Download

T.Richard (mp4)

Download

T.Phillip (mp4)

Download

T.Simon (mp4)

Download

T.John (mp4)

Download

T.Armondo (mp4)

Download