หลักสูตรมัธยม-วัยทำงาน

new english file

new english file

new english file

image172

หลักสูตร  New English File  มีทั้งหมด 7 ระดับ

เริ่มตั้งแต่ระดับ1.Beginner

                                  2.Elementary

                                              3. Pre-Intermediate

                                     4. Intermediate

                                              5. Intermediate Plus

                                                   6. Intermediate  Upper

                                              7.  Intermediate  Advance

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนทุกทักษะ ทั้งการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงหลักการใช้ไวยากรณ์

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน  และเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สุงขึ้นไป  พร้อมทั้งเป็นคอร์สที่ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนคอร์ส  TOEIC TOEFL and IELTS  ในอนาคตได้ด้วย.

conversation

new english file

new english file

image173

หลักสูตร Conversation  มีทั้งหมด 5 ระดับ

เริ่มตั้งแต่  Speak Now 1

                     Speak Now  2

                     Speak Now  3

                    Speak Now 4

                    Speak   Now 5


หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ในเรื่อง การฟัง การพูด และการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน  นักศึกษา และบุคคลทั่วไป .

business result

new english file

business result

image174

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

(English For Business)


หลักสูตรนี้เน้นในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อธุรกิจ   ผู้เรียนต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้คือ :

 การพูดคุยทั่วไปในโลกธุรกิจ

 การต่อรอง และการโน้มน้าวใจ

 การเข้าร่วมประชุม

    ทักษะในการนำเสนอ

      ทักษะในการสมัครงาน

 การเขียนรายงานทาง อีเมล์ และเอกสารทางธุรกิจ

grammar

academic writing (หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

business result

image175

Grammar (แกรมม่า) หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการอ่านเขียน และฟังพูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อจะได้ตีความ และเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งสิ้น บทเรียน ที่ผู้เรียนภาษาควรรู้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และต่อยอดไปจนสู่ระดับที่สูงขึ้นไป.
Grammar (หลักไวยากรณ์)  มีทั้งหมด 7 ระดับ.

1. Grammar  Beginner

2.Grammar  Elementary

3.Grammar  Pre-Intermediate

4.Grammar  Intermediate

5.Grammar  Intermediate Plus

6.Grammar  Upper Intermediate

7.Grammar  Advance Intermediate.


academic writing (หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

academic writing (หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

academic writing (หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

image176

  

เน้นทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการที่ การฝึกเขียนรายงาน และบทความชนิดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอ ทักษะการอ่าน การฟัง และ การจดบันทึกย่อ การฝึกใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ ฝึกการทำวิจัยรวมไปถึง การฝึกพัฒนาการด้านความคิด วิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นระดับ Diploma, ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เน้นการเขียน โดยผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ได้ควรมีระดับภาษาอังกฤษในช่วง Upper Intermediate และ Advanced