วัยอนุบาล-วัยประถม

Phonics

Family and Friends

First Friends

image102

หลักสูตรโฟนิค


 มีทั้งหมด 5 ระดับ  รับตั้งแต่วัยอนุบาล-ประถมต้น (อายุ 3-6 ปี)


 โฟนิคส์ (Phonics) คืออะไร โฟนิคส์ คือวิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้ 

ตัวอย่าง  ถ้าเรียนตามหลักโฟนิคส์ จะสอนให้รู้จักตัว “c” จากเสียงของมันคือเสียง “ค” (ออกเสียงเคอะ เบาๆ ในลำคอ) ตัว “a” เป็นเสียง “แอะ” และตัว “t” เป็นเสียง “ท” (ออกเสียง เทอะ เบาๆ ใช้ปลายลิ้นกระทบฟันหน้าบน) และผสมเสียงกันเป็น “ค-แอะ-ท แคท” (ลองออกเสียง ค-แอะ-ท ซ้ำๆ เร็วๆ จะพบว่าสุดท้ายจะออกเสียงเป็น “แคท”) หลักการถอดรหัสเสียง และผสมเสียงแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าโฟนิคส์นั่นเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกผสมเสียงพยัญชนะ สระต่างๆ ที่หลากหลายจนคล่องแคล่วโดยใช้หลักโฟนิคส์นี้


 เรียนแล้วได้อะไร การเรียนโฟนิคส์จะช่วยให้เด็กๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถสะกดคำศัพท์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วจากการรู้จักเสียงของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียง แม้ในช่วงแรกการเรียนแบบโฟนิคส์จะดูช้ากว่าการเรียนแบบท่องจำมาก เพราะเด็กต้องค่อยๆ ทำความเข้าใจเสียงและหลักการผสมคำจากง่ายไปยาก ต้องฝึกซ้ำๆ เพื่อให้จำได้ และมีบทศึกษามากมายที่ยืนยันว่าเด็กที่เรียนการอ่านเขียนแบบนี้จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่านักเรียนทั่วไป และมีความแตกฉานทางภาษา รักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคต .

First Friends

Family and Friends

First Friends

image103

 หลักสูตร  First  Friends  


มีทั้งหมด 3 ระดับ   รับตั้งแต่วัยอนุบาล-ประถมต้น  (อายุ 3-7 ปี )


First  Friends   คืออะไร 


First  Friends  เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกโดยเริ่มจาก  โฟนิค และการเรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ด้าน  คือ การ ฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน รวมไปถึงการสื่อสาร  การสนทนาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเรียนรู้ในคอร์สนี้คือ  การได้เรียนรู้ทักษะ ทั้งการฟัง น้องๆจะได้ฝึกฟังคำศัพท์ที่เป็นคำๆและเป็นรูปประโยค 

 การอ่าน น้องๆจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกด้องทั้งพยัญชนะ และสระ ทั้งเป็นคำและเป็นประโยค

การพูด สามารถสื่อสารได้เป็นประโยคสั่นๆ และโต้ตอบได้

การเขียน สามารถเขียนเป็นคำ ๆประโยคสั่นๆได้ 

สร้างคำถาม และเขียนคำตอบได้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆในระดับชั้นประถมต่อไป.


Family and Friends

Family and Friends

Family and Friends

image104

หลักสูตร  Family and Friends


 มีทั้งหมด 6 ระดับ รับตั้งแต่  6-12  ปี


เริ่มตั้งแต่ป.1-ป.6  ในแต่ละระดับใช้เวลเรียนประมาณ 1 ปี  ซึ่งการเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ 

หนังสือประกอบการเรียน  หนังสือประกอบการทำแบบฝึกหัด  หนังสือประกอบการอ่าน หนังสือประกอบการทำแบบฝึกหัดหลักไวยากรณ์ (Grammar)


การเรียนการสอนมุ่งเน้นทุกทักษะ  ตั้งแต่การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงความเข้าใจในหลักไวยากรณ์.ชมรมนักอ่าน

ชมรมนักอ่าน

Family and Friends

image105

ชมรมนักอ่าน  จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เสริมทักษะการอ่านให้กับเด็กๆของเราให้อ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้ถูกต้อง


สืบเนื่องมาจากมีเด็กๆจำนวนมากที่สมัครเข้ามาเรียนมีทักษะการอ่านที่ต่ำกว่ามาตราฐานของระดับชั้นที่เรียนอยู่ในโรงเรียนประจำ  ทางสถาบันจึงเปิดโครงการพิเศษขึ้นมา เพื่อคัดน้องๆคนที่อ่านได้ต่ำกว่ามาตราฐานมาฝึกฝนการอ่านนอกเวลาเรียนเพื่อให้เด็กๆสามารถอ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว และเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆมีใจรักการอ่านภาษาอังกฤษไม่เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น จะต้องกลับไปฝึกฝนการอ่านต่อที่บ้าน 


โครงการนี้ ทางสถาบันจัดทำขึ้นฟรี  โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผุ้ปกครอง  เพียงต้องการให้เด็กๆของเราทุกๆคนไม่เฉพาะแต่ ฟังเป็น พูดได้ เขียนเก่ง แล้ว จะต้องอ่านได้อย่างถูกต้อง อีกด้วย.

ชมรมนักพูด

ชมรมนักอ่าน

ชมรมนักพูด

image106

ชมรมนักพูด  จัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ ต้องการฝึกให้เด็กๆของเราให้มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ.  


การเรียนการสอนในห้องเรียน จะมีนักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 พวกที่กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าถาม และกล้าสนทนากับครูผู้สอน ซึ่งกลุ่มนี้จะพัฒนาได้เร็วมาก

ประเภทที่ 2 พวกที่เงียบ ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่น  ซึ่งกลุ่มนี้พัฒนาค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มแรก 


โครงการชมรมนักพูด (Speaking Club) ต้องการคัดนักเรียนประเภทที่ 2 ที่ไม่กล้าแสดงออก นำมาฝึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อให้เด็กๆได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น และฝึกทักษะการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้.


โครงการนี้ ทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆของเราได้มีโอกาสมากขึ้นในการสื่อสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้น.