About Us

image1

MISSION STATEMENT

1. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ครูเจ้าของภาษาเป็นหลัก 

2 .ใช้หลักสูตรและตาราเรียนระดับมาตราฐานสากล

3. เน้นการเรียนการสอนทุก ๆ ทักษะเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปต่อยอด  การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดให้มีกิจกรรมเสิรมในเรื่องของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

4.ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม

                 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอน เซ็นเตอร์ ประเทศไทย   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ ด้วยหลักสูตรและตำรามาตราฐาน  มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 หลักสูตรการเรียนการสอนถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับคนไทยซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ประกอบกับคำราเรียนเป็นของสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ที่เป็นยอมรับกันทั่วโลก เปิดสอนให้กับคนไทยทุก ๆ วัยโดยรับตั้งแต่วัยอนุบาลไปจนถึงวัยทำงาน (ไม่จำกัดอายุ) ด้วยหลักสูตรและตำราที่เป็นมาตราฐานสามารถช่วยให้คนไทยได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นมาตราฐานในราคาที่ทุกคนสามารถเรียนได้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  โดยได้จัดครูผู้สอนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการสอนไว้เป็นจำนวนมาก

                ลอนดอน เซ็นเตอร์ไม่เฉพาะเน้นการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษาเพียงเท่านั้น เรายังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปฝึกการเขียน การฟัง และหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติ นอกจากนี้แล้วเรายังมีโปรเจคเตอร์ กระดานอัจฉริยะ ทีวีดิจิตอล และคอมพิวเตอร์ในแต่ละห้องเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน รวมทั้งห้องอ่านหนังสือเพื่อฝึกการอ่านให้กับน้องๆที่ยังอ่านไม่ออก

                นอกจากอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนแล้ว เรายังมีกิจกรรมภายใน โดยจัดโครงการ การแข่งขันทักษะต่าง ๆให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และกิจกรรมภายนอก พานักเรียนออกไปฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติทุก ๆ อาทิตย์ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด 

               ด้วยความมุ่งมั่นของทีมบริหาร รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คนของเราที่รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ในการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้ไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ นักเรียนจะต้องฟังรู้เรื่อง พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ อ่านออกได้อย่างคล่องแคล่วด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง และเขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.              จากวันนัันถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 8 ปี ที่ทางลอนดอนเซ็นเตอร์ถือกำเนิดขึ้น เรามีลูกศุษย์ที่มาเรียนที่โรงเรียน และส่งครูออกไปสอนข้างนอกให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีลูกศิษย์ทุกวัยในหลากหลายอาชีพ นักเรียน นักศึกษา นักบิน แอร์โฮสเตส แพทย์ วิศวกร ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจ นักข่าว และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เรายังมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับป.โท และป.เอก เป็นจำนวนมากที่ถูกส่งเข้ามาเรียน TOEFL,IELTS,TOEIC กับลอนดอนเซ็นเตอร์ก่อนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  ทั้งหมดนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่ง

               ณ ปัจจุบัน ลอนดอน เซ็นเตอร์ได้เปิดสอนออนไลน์ในทุก ๆ หลักสูตร ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาใหักับผู้เรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ในราคาที่ไม่แพง  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธืภาพ.