การสื่อสาร(Conversation)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 1

ระดับที่ 1

image2

ระดับที่1 เรียนเรื่องเกี่ยวกับความสนใจรอบๆตัว

New Friends/Interests/People/Daily life

My home town/Shopping/Food/ 

จะเกี่ยวข้องกับไวยากรณ์เรื่องอดีต และอนาคต


ระดับที่ 2

ระดับที่ 1

ระดับที่ 1

image3

ระดับที่ 2 เนื้อหาการเรียนจะเพิ่มขึ้น

Friends and Family/Restaurants/Health/Jobs/Free time

Travel/Style and Fashion/Opinion

จะเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นคำศัพท์จะเพิ่มขึ้น

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3

image4

ระดับที่ 3 จะเรียนรู้เนื้อเรื่องที่กว้างขึ้น

People/Vacation/Errands/Stories/

Friends/Business/Culture/Future

จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นธุรกิจมากขึ้น


ระดับที่ 4

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3

image5

ระดับที่ 4 จะเรียนรู้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศมากขึ้น คำศัพท์จะยากขึ้น

People/Socializing/Lifestyles/Careers/Feelings/Pop Culture/Travel/In the News.

คู่มือการเรียนการสอน ประกอบด้วย

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

image6

ผู้เรียนจะต้องมีหนังสือประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดอย่างละ 1 เล่ม

Grammar

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

image7

การเรียนทุก ๆ ระดับจะมีเรื่องของไวยากรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นไป

ซีดี ประกอบการเรียนการสอน

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

ซีดี ประกอบการเรียนการสอน

image8

ซีดี จะเป็นสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง อ่าน และพูด ควบคู่กับการเรียนกับครูผู้สอน และหนังสือคูมือสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดทั้งในห้องเรียน และนำไปฝึกต่อที่บ้าน

ขั้นตอนในการเรียน

image9

1.ทดสอบวัดระดับ

 นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง เมื่อเข้าคลาสเรียนแล้วจะมีครูผุ้สอนร่วมกับครูคนไทยติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินผลตามความเป็นจริง หากนักเรียนสามารถเรียนในคลาสเดิมได้ทันกับเพื่อน ๆ ก็ให้อยู่ในคลาสเดิมต่อไป หากมีผลการเรียนที่อ่อนกว่าเพื่อนๆ หรือผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆ ทางครูผู้สอน และครูคนไทยจะทำการย้ายนักเรียนไปยังคลาสที่เหมาะกับผุ้เรียน (เพราะผลการทดสอบครั้งแรกกับสภาพความเป็นจริงอาจจะแตกต่างกัน)  

2. การทดสอบในห้องเรียนกับครูผู้สอน

 

การเรียน การสอน ในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า และกิจกรรมเสริม เช่นการแข่งขันการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการพานักเรียนไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติข้างนอก


การเรียนการสอนสำหรับคอร์ส Conversation (การสื่อสาร) ใช้เวลาเรียน 4 ชม / สัปดาห์ และการทดสอบจะเป็นดังนี้


ทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด


ทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูริชาร์ด เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล (หากนักเรียนคนไหนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในห้องเรียน ทางครูผุ้ประเมินจะให้นักเรียนเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบในระดับนั้น ๆ)

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน

การเลื่อนระดับชั้น  เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ  ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า   เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น  

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

 

การทดสอบ จะมี 2 ส่วน คือทดสอบกับครูประจำชั้น เป็นการทดสอบลงในกระดาษคำตอบ การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน


ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน  ผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องไปเรียนกับห้องอื่น ๆในระดับเดิมที่เรียนอยุ่ แต่เป็นห้องที่เรียนในบทเรียนท้ายๆ เล่ม ที่ใกล้จะจบ เพื่อให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านได้มีโอกาสทบทวนการเรียนอีกครั้งก่อนที่จะมีการสอบเลื่อนระดับ (นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะต้องได้รับการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา หรืออาจะป็นครูคนไทยที่จบเอกอังกฤษ โดยทางโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ ทักษะก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น)

5. การรายงานผลการทดสอบนักเรียนต่อผู้ปกครอง

 

การรายงานผล จะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมวีดีโอจากการบันทึกบทสนทนาตัวต่อตัว หากผุ้ปกครองมีข้อเสนอ หรือความคิดเห็นสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป.  

ส่วนการรายงานผลสำหรับการเลื่อนระดับชั้นจะนำผลการเรียนและผลการทดสอบทั้งหมดมาทำการรายงานให้ผปค รับทราบ พร้อมวิธีที่จะสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจให้ทันกับนักเรียนคนอื่น ๆ

ระดับที่ 1 (Speak Now 1)

วีดีโอ จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น