ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ มีทั้งหมด 5 ระดับ

ระดับที่ 1(Starter)

ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

ระดับที่ 2 (Elementary)

image100

ระดับที้่ 1 เรียนเกี่ยวกับเรื่อง

Company / Work Place / Department / Product / Entertaining /Technology / Travel   เป็นต้น         

  

ระดับที่ 2 (Elementary)

ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

ระดับที่ 2 (Elementary)

image101

ระดับที่ 2 เรียนเกี่ยวกับเรื่อง

Job / Product and Service / Location / Technology / Communication / Contact / Department / Employment / Competition / Teamwork /Travel / Schedule


ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

image102

ระดับที่ 3 เรียนเกี่ยวกับเรื่อง

Company / Contact /Visitor / New Product / Employment / Customer Service /Travel / Order / Sales / New Idea / Entertainment / Performance / Future Trend / Time / Training /Your Career.

ระดับที่ 4 (Intermediate)

ระดับที่ 4 (Intermediate)

ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

image103

ระดับที่ 4 เรียนเกี่ยวกับเรื่อง

Working Life / Project / Leisure /Service and System / Customer / Guest and Visitor / Security / Working Together / Logistic / Facilities / Decisions/Innovation/

Breakdown/Processes/Performance success


ระดับที่ 4 (Intermediate)

ระดับที่ 4 (Intermediate)

ระดับที่ 4 (Intermediate)

image104

ระดับที่ 4 เรียนเกี่ยวกับเรื่อง

Working life / Project / Leisure Time / Service and System / Customers / Guest and Visitor /Security / Working together / Logistics / Facility / Decision / Innovation /

Breakdown / Process / Performance Success


ระดับที่ 5 (Advanced)

ระดับที่ 4 (Intermediate)

ระดับที่ 4 (Intermediate)

image105

ระดับที่ 5 เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจา ต่อรอง ทางธุรกิจ การแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 

การติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น   

ผู้เรียนระดับนี้จะต้องเชี่ยวชาญ และสามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ


คู่มือการเรียนการสอน ประกอบด้วย

คู่มือประกอบการเรียน การสอน

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจทั่วไป

คู่มือประกอบการเรียน การสอน

image106

หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอน ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ทั้งการพูด การเขียน การโต้ตอบจดหมาย  และ การ present งานต่าง ๆ  

แบบทดสอบ

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจทั่วไป

คู่มือประกอบการเรียน การสอน

image107

การเรียน ตั้งแต่ระดับ 1- 5  แต่ละระดับเมื่อเรียนจบจะมีการทดสอบ  เพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการเรียน 


การสอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้:


1. ทดสอบทุก ๆ ยูนิต  เพือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปประเมิน และวางแผนการเรียนการสอนต่อไป


2. ทดสอบ ทุก ๆ 3 ยูนิต เป็นการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 3 เพื่อทบทวนทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะขึ้นบทเรียนต่อไป และจะทำการทดสอบแบบนี้ตลอดไปจนจบระดับ และมีการทดสอบบทเรียนสุดท้าย เพื่อเลื่อนระดับชั้น ซึ่งจะสอบทุก ๆ ทักษะเพื่อประเมินผู้เรียนก่อนที่จะเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงขี้น

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจทั่วไป

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจทั่วไป

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจทั่วไป

image108

ลอนดอน เซ็นเตอร์ เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่โรงเรียน เพื่อให้นักธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไป 

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับองค์กรต่าง ๆ

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับองค์กรต่าง ๆ

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจทั่วไป

image109

ลอนดอน เซ็นเตอร์ ส่งครูไปสอน หลักสูตรธุรกิจ ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ .ข้างนอก 

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับเรียนส่วนตัว

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับองค์กรต่าง ๆ

หลักสูตรธุรกิจ สำหรับเรียนส่วนตัว

ลอนดอน เซ็นเตอร์ เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจทั้งเป็นกลุ่ม และตัวต่อตัว  สำหรับนักเรียนที่เรียนตัวสามารถระบ

การเรียนหลักสูตรธุรกิจ ส่วนตัว ผู้เรียนสามารถระบุเรื่องที่ต้องการเรียนได้เป็นกรณีพิเศษ เช่นต้องไปประชุมที่ต่างประเทศ ต้องการเรียนเรื่องการพรีเซ็นต์งาน การนำเสนองานในที่ประชุม  การเขียนอีเมล์โต้ตอบ  เป็นต้น

ขั้นตอนในการเรียน

image110

1.ทดสอบวัดระดับ

นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง เมื่อเข้าคลาสเรียนแล้วจะมีครูผุ้สอนร่วมกับครูคนไทยติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินผลตามความเป็นจริง หากนักเรียนสามารถเรียนในคลาสเดิมได้ทันกับเพื่อน ๆ ก็ให้อยู่ในคลาสเดิมต่อไป หากมีผลการเรียนที่อ่อนกว่าเพื่อนๆ หรือผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆ ทางครูผู้สอน และครูคนไทยจะทำการย้ายนักเรียนไปยังคลาสที่เหมาะกับผุ้เรียน (เพราะผลการทดสอบครั้งแรกกับสภาพความเป็นจริงอาจจะแตกต่างกัน)   

2. การทดสอบในห้องเรียนกับครูผู้สอน

การเรียน การสอน ในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า และกิจกรรมเสริม เช่นการแข่งขันการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการพานักเรียนไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติข้างนอก


การเรียนการสอนสำหรับคอร์สธุรกิจนี้   ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ชม / สัปดาห์  และการทดสอบจะเป็นดังนี้

 

ทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด

ทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูริชาร์ด เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล (หากนักเรียนคนไหนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในห้องเรียน ทางครูผุ้ประเมินจะให้นักเรียนเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบในระดับนั้น ๆ)

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน

การเลื่อนระดับชั้น  เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ  ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า   เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น   

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

การทดสอบ จะมี 2 ส่วน คือทดสอบกับครูประจำชั้น เป็นการทดสอบลงในกระดาษคำตอบ การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน


ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน  ผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องไปเรียนกับห้องอื่น ๆ ในระดับเดิมที่เรียนอยุ่ แต่เป็นห้องที่เรียนในบทเรียนท้าย ๆ เล่ม ที่ใกล้จะจบ เพื่อให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านได้มีโอกาสทบทวนการเรียนอีกครั้งก่อนที่จะมีการสอบเลื่อนระดับ (นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะต้องได้รับการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา หรืออาจะป็นครูคนไทยที่จบเอกอังกฤษ โดยทางโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ ทักษะก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น)

5. การรายงานผลการทดสอบนักเรียนต่อผู้ปกครอง

การรายงานผลจะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมวีดีโอจากการบันทึกบทสนทนาตัวต่อตัว หากผุ้ปกครองมีข้อเสนอ หรือความคิดเห็นสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป

ส่วนการรายงานผลสำหรับการเลื่อนระดับชั้นจะนำผลการเรียนและผลการทดสอบทั้งหมดมาทำการรายงานให้ผปค รับทราบ พร้อมวิธีที่จะสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจให้ทันกับนักเรียนคนอื่น ๆ