หลักสูตรอาชีพต่างๆ

อาชีพแพทย์ (Doctor)

อาชีพนักการเงิน(Financial)

อาชีพวิศวกร (Engineer)

หลักสูตรนี้ จะมี2 ระดับ  ระดับที่ 1 จะเรียนเรืูผู้ป่วย รวมถึงการเขียนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ป่

หลักสูตรสำหรับอาชีพหมอ มี 2 ระดับ 

ระดับที่ 1 เรียนเรื่อง การสื่อสารระหว่างแพทย์กับบุคลากรในหน่วยงาน คนไข้และญาติ รวมถึงการดูแลผู้ป่วย การเขียนบันทึกโรค และอาการของผู้ป่วย และการรายงานผลการรักษา

Presenting complaints/Working in  general practice/ Instructions and procedures/Explaining and reassuring/Dealing with medication


ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆ

อาชีพวิศวกร (Engineer)

อาชีพนักการเงิน(Financial)

อาชีพวิศวกร (Engineer)

image1

หลักสูตรสำหรับอาชีพวิศวกรมี 2 ระดับ

เน้นการสื่อสารกับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง การบรรยายงานอย่างเป็นขั้นตอน การเขียนรายงาน การตรวจสอบงาน 

ตัวอย่าง  Engineering/Design and modelling/Measurement/Strength and Stiffness/Movement/Electricity/Electronics/Computing and logic/Materials/Air and water/Heat/Light and Sound/Manufacturing/Codes and Standards/Helping to save the planet.

อาชีพนักการเงิน(Financial)

อาชีพนักการเงิน(Financial)

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

image2

หลักสูตรสำหรับนักการเงิน มี 2 ระดับ

เน้นการสื่อสารทางด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร การบัญชี ภาษี และการประกันภัย จะมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้ Choosing jobs/Personal finance/Company financial services/Economic indicators/Economic cycles/Economic sectros/Banking/Stock markets/Company internal finance/Company reporting/Accountancy and auditing/Insurance and risk.

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

image3

หลักสูตรสำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ฯ

มี 2 ระดับ  จะเรียนเรื่องการสนทนาสื่อสารกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง การบรรยายงานอย่างเป็นขั้นตอน การเขียนรายงาน การทำงาน และการเขียนรายงานการตรวจสอบงาน ตัวอย่าง

Ways in to technology/Food and agriculture/Bridges and tunnels/Plastics/Alternative engergy/Aeronauties/Future houres/Mass transportation/Petroleum engineering/Environmental engineering/Roboties/Hourse hold technology/ Defence technology/Electronics/Career development.

อาชีพนักกฎหมาย (Law)

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

อาชีพเกี่ยวกับ Oil and Gas

image4

หลักสูตรสำหรับอาชีพนักกฎหมาย เรียนเรื่อง

-Law and order

-Landmarks in law

-Crimes and civil wrongs

-Computers in law

-Theft1: the Theft Act

-Theft 2 appropriation

-Contract law 1: Consideration

-Contract law 2 misrepresentation

-Employment law

-Homicide

-International law

-Human right law

ทั้งหมดนี้เป็นหัวข้อตัวอย่าง 

อาชีพเกี่ยวกับ Oil and Gas

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

อาชีพเกี่ยวกับ Oil and Gas

image5

หลักสูตรสำหรับผุ้ที่ทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและแก๊สมี 2 ระดับ

เรียนเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาสื่อสารบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเขียน  Email การเขียนรายงานต่างๆ 

ตัวอย่างหัวข้อที่เรียน

An international industry/Up stream/Downstream/Safety first/Fiding oil and gas/Drilling/Pipes and pipelines/Working offshore/Natural gas/Oil and the environment/Workshop operation/Repairs and maintenance/The refinery/Emergencies/Petrochemicals.