First Friends (เตรียมประถม)

First Friends 1

First Friends 1

First Friends 1

image18

เนื้อหาเกี่ยวกับ

- Phonics

- คำศัพท์พื้นฐาน

- การทักทายแนะนำตนเอง

- การถามตอบเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว

(ที่เหมาะสมกับวัย)


Topics:

- Hello

- My Classroom

- My Toys

- My Things

- Shapes and Colours

- My Farm

- My Clothes

- My Body

- My Family

- My Party

First Friends 2

First Friends 1

First Friends 1

image19

เนื้อหาเกี่ยวกับ

- Phonics

- คำศัพท์พื้นฐาน

- การถาม-ตอบ วันเวลา สถานที่

- การถาม-ตอบ เกี่ยวกับความรู้สึก

- การถาม-ตอบ เกี่ยวกับจำนวน

- การถาม-ตอบ เกี่ยวกับสิ่งรอบ ๆ ตัว

- การถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาชีพ


Topics:

- Hello

- Our School

- My Feelings

- I can jump!

- My Home

- My Room

- On Holiday

- Let's eat

- In the wild jobs

คู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย

หนังสือประกอบการอ่าน

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

image20

การเรียน การสอน ในระดับ First Friends มีหนังสือประกอบการอ่านสำหรับวัยนี้  15 เล่ม  แยกเป็นระดับละ 3 เล่ม มีทั้งหมด 5 ระดับ  เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเพราะมีภาพประกอบ และบรรยายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ชัดเจน  

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

image21

หนังสือคู่มือการทำแบบฝึกหัด ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียน เพื่อให้น้องๆฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น. 

บัตรภาพประกอบ

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

บัตรภาพประกอบ

image22

บัตรภาพ หรือ Flash Card ซึ่งเป็นคู่มือของครูที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้น้อง ๆ ได้เห็นภาพและเข้าใจคำศัพท์มากขึ้น. 

CD ประกอบการฟัง

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

บัตรภาพประกอบ

image23

CD  ประกอบการฟัง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่ติดมากับหนังสือคู่มือการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปทบทวนให้น้องฟังต่อที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้น้องได้พัฒนาเร็วขึ้น. 

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

image24

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู ทุกๆคลาสจะต้องมีคู่มือการเรียนการสอนสำหรับครูประจำชั้นแต่ละระดับจะต้องมีไว้เพื่อเอาไว้เตรียมแผนการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ และเป็นแนวทางในการสอนควบคู่กันไปกับตำราเรียนของเด็กๆ. 

ใบประกาศนียบัตร

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

image25

ใบประกาศนียบัตร  


ทางลอนดอน เซ็นเตอร์จัดให้มีการแข่งขันการอ่านในแต่ละระดับ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ


ใบประกาศนียบัตรเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าน้อง ๆ ของเราได้ผ่านการฝึกฝนการอ่านและสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วกันทุกคน   แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการได้เรียนรู้ และเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงในทุกๆทักษะ ที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนในการเรียน

image26

1.ทดสอบวัดระดับ

นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง เมื่อเข้าคลาสเรียนแล้วจะมีครูผุ้สอนร่วมกับครูคนไทยติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินผลตามความเป็นจริง หากนักเรียนสามารถเรียนในคลาสเดิมได้ทันกับเพื่อน ๆ ก็ให้อยู่ในคลาสเดิมต่อไป หากมีผลการเรียนที่อ่อนกว่าเพื่อน ๆ หรือผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆ ทางครูผู้สอน และครูคนไทยจะทำการย้ายนักเรียนไปยังคลาสที่เหมาะกับผู้เรียน (เพราะผลการทดสอบครั้งแรกกับสภาพความเป็นจริงอาจจะแตกต่างกัน) 

2. การทดสอบในห้องเรียนกับครูผู้สอน

การเรียน การสอนในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า และกิจกรรมเสริม เช่น การแข่งขันการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการพานักเรียนไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติข้างนอก


การเรียนการสอนสำหรับคอร์ส First Friends ใช้เวลาเรียน 2 ชม/สัปดาห์  และการทดสอบจะเป็นดังนี้


ทดสอบทุก ๆ ยูนิต จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป


การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด

ทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูริชาร์ด เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์


ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล (หากนักเรียนคนไหนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ทางครูผุ้ประเมินจะให้นักเรียนเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบในระดับนั้น ๆ) 

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน

การเลื่อนระดับชั้น  เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ  ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า   เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน


ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน  ผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องไปเรียนกับห้องอื่น ๆ ในระดับเดิมที่เรียนอยู่ แต่เป็นห้องที่เรียนในบทเรียนท้าย ๆ เล่ม ที่ใกล้จะจบ เพื่อให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านได้มีโอกาสทบทวนการเรียนอีกครั้งก่อนที่จะมีการสอบเลื่อนระดับ (นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะต้องได้รับการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา หรืออาจะป็นครูคนไทยที่จบเอกอังกฤษ โดยทางโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ ทักษะก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น

5. การรายงานผลการทดสอบนักเรียนต่อผู้ปกครอง

การรายงานผลจะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมวีดีโอจากการบันทึกบทสนทนาตัวต่อตัว หากผุ้ปกครองมีข้อเสนอ หรือความคิดเห็นสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป

 

ส่วนการรายงานผลสำหรับการเลื่อนระดับชั้นจะนำผลการเรียนและผลการทดสอบทั้งหมดมาทำการรายงานให้ผปค รับทราบ พร้อมวิธีที่จะสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจให้ทันกับนักเรียนคนอื่น ๆ