IELTS,TOEFL,TOEIC

TOEIC

TOEIC

TOEIC

image128

TOEIC  ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service มีสำนักงานอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ... 

 

ผลสอบ TOEIC เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?


โดยทั่วไป จะใช้ผลสอบ TOEIC ในการสมัครงาน เช่น สายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การคมนาคม การเงินการลงทุน และอื่นๆ โดยผลสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ  ทั้งนี้มีหลายๆ บริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่ได้กำหนดว่าต้องยื่นคะแนน TOEIC ในการสมัคร แต่ก็บางบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ที่เรียกกันติดปากว่า “ค่าภาษาอังกฤษ” ให้ ซึ่งแม้จะไม่ได้มีเกณฑ์ที่แน่ชัด แต่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนบางแห่ง มักจะตั้งไว้ที่ 550 – 650 คะแนนขึ้นไป ส่วนงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินมักจะรับที่ 800 + การสอบ TOEIC จึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนทำงาน


คอร์ส TOEIC  เริ่มต้นจาก 40 ชั่วโมง ซึ่งในคอร์สจะประกอบด้วย  Longman  TOEIC 6th Edition  ได้แก่การพัฒนาทักษะด้านการฟัง และ การอ่าน


การสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ทักษะได้แก่:

- ตอบคำถามจากการฟัง 100 ข้อ

- ตอบคำถามจากการอ่าน 100 ข้อ


 ก่อนการสอบจริง ทางครูผู้สอนของเราจะทดสอบผู้เรียนเพื่อหาจุดอ่อน  และติวเข้มตรงจุดอ่อน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามคะแนนที่ต้องการTOEFL

TOEIC

TOEIC

image129

TOEFL  ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language    เป็นการทดสอบวัดความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ   สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นจำเป็นต้องทดสอบ TOEFL นี้ ผลคะแนน TOEFL มีผลเป็นเวลา 2 ปี 


 คอร์ส TOEFL เริ่มต้นจาก 40 ชั่วโมง  ซึงในคอร์ส จะประกอบไปด้วย ETS TOEFL 5th Edition  ได้แก่ การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด 


การสอบ จะแบ่งออกเป็น  4 ทักษะ ได้แก่:

- ตอบคำถามจากการอ่าน 30-40 ข้อ

- ตอบคำถามจากการฟัง 28-39 ข้อ

- การพูดใน 4 หัวข้อ

- การเขียนเรียงความ 2 เรื่อง


 ก่อนการสอบจริง ทางครูผู้สอนของเราจะทดสอบผู้เรียนเพื่อหาจุดอ่อน  และติวเข้มตรงจุดอ่อน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามคะแนนที่ต้องการมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 70 โดยผลสอบที่เป็นที่ยอมรับไม่ควรเกิน  2 ปี 

IELTS

TOEIC

IELTS

image130

IELTS (International English Language Testing System)    

คือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก


การสอบ IELTS มี 2 รูปแบบ คือ แบบวิชาการ (IELTS Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแบบฝึกอบรมทั่วไป (IELTS General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร


คอร์ส IELTS  เริ่มต้นจาก 40 ชั่วโมง ซึ่งในคอร์สจะประกอบไปด้วย  Official Cambridge Guide to IELTS ในการพัฒนาด้านทักษะ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด


การสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะ คือ 

- คำถามจากการฟัง 40 ข้อ

- คำถามจากการอ่าน 40 ข้อ

- การเขียนเรียงความ 2 เรื่อง

- การพูดสนทนากับครูผู้สอบ ประมาณ 12-15 นาที


ก่อนการสอบจริง ทางครูผู้สอนของเราจะทดสอบผู้เรียนเพื่อหาจุดอ่อน  และติวเข้มตรงจุดอ่อน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามคะแนนที่ต้องการ

คู่มือการเรียนการสอน ประกอบด้วย

คู่มือประกอบการเรียนการสอน

คู่มือประกอบการเรียนการสอน

คู่มือประกอบการเรียนการสอน

image131

 หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอน ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียนเท่านั้น แต่การเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่จะต้องเป็นคนวางแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้คะแนนตามเป้าหมาย

คู่มือการสอบ

คู่มือประกอบการเรียนการสอน

คู่มือประกอบการเรียนการสอน

image132

คู่มือการทดสอบ ใช้ในการประเมินผู้เรียน และวางแผนการเรียนให้ตรงเป้าหมายที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนนมากที่สุด ก่อนที่ลงสนามสอบจริง

ขั้นตอนในการเรียน

image133

1.ทดสอบวัดระดับ

 นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง เมื่อเข้าคลาสเรียนแล้วจะมีครูผุ้สอนร่วมกับครูคนไทยติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินผลตามความเป็นจริง หากนักเรียนสามารถเรียนในคลาสเดิมได้ทันกับเพื่อน ๆ ก็ให้อยู่ในคลาสเดิมต่อไป หากมีผลการเรียนที่อ่อนกว่าเพื่อนๆ หรือผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆ ทางครูผู้สอน และครูคนไทยจะทำการย้ายนักเรียนไปยังคลาสที่เหมาะกับผุ้เรียน (เพราะผลการทดสอบครั้งแรกกับสภาพความเป็นจริงอาจจะแตกต่างกัน)  

2. การทดสอบในห้องเรียนกับครูผู้สอน

 

การเรียน การสอน ในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า และกิจกรรมเสริม เช่นการแข่งขันการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการพานักเรียนไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติข้างนอก


การเรียนการสอน สำหรับคอร์ส TOEIC, TOEFL, IELTS  ใช้เวลาเรียน 3 ชม/สัปดาห์ และการทดสอบจะเป็นดังนี้ 


ทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด


ทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูริชาร์ด เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล (หากนักเรียนคนไหนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในห้องเรียน ทางครูผุ้ประเมินจะให้นักเรียนเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบในระดับนั้น ๆ)

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน

การเลื่อนระดับชั้น  เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ  ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า   เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น  

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

การทดสอบจะมี 2 ส่วน คือทดสอบกับครูประจำชั้น เป็นการทดสอบลงในกระดาษคำตอบ การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน


ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน  ผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องไปเรียนกับห้องอื่น ๆในระดับเดิมที่เรียนอยุ่ แต่เป็นห้องที่เรียนในบทเรียนท้ายๆ เล่ม ที่ใกล้จะจบ เพื่อให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านได้มีโอกาสทบทวนการเรียนอีกครั้งก่อนที่จะมีการสอบเลื่อนระดับ (นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะต้องได้รับการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา หรืออาจะป็นครูคนไทยที่จบเอกอังกฤษ โดยทางโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ ทักษะก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น)

5. การรายงานผลการทดสอบนักเรียนต่อผู้ปกครอง

 การรายงานผล จะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมวีดีโอจากการบันทึกบทสนทนาตัวต่อตัว หากผุ้ปกครองมีข้อเสนอ หรือความคิดเห็นสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป.  

ส่วนการรายงานผลสำหรับการเลื่อนระดับชั้นจะนำผลการเรียนและผลการทดสอบทั้งหมดมาทำการรายงานให้ผปค รับทราบ พร้อมวิธีที่จะสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจให้ทันกับนักเรียนคนอื่น ๆ