IELTS,TOEFL,TOEIC

ielts

ielts

ielts

image58

IELTS (International English Language Testing System)      

 หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก

การสอบ IELTS มี 2 รูปแบบคือ แบบวิชาการ (IELTS Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแบบฝึกอบรมทั่วไป (IELTS General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร

การสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะเริ่มจาก การฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที, การอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที, การเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาทีการพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที ลักษณะของคะแนนจะเริ่มจาก 0.0-9.0 สำหรับผู้ที่จะนำผลสอบไปยื่นเรียนต่อ ควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัย.

toefl

ielts

ielts

image59

 TOEFL  ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language    เป็นการทดสอบวัดความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นจำเป็นต้องทดสอบโทเฟิลนี้ ผลคะแนนโทเฟิลมีผลเป็นเวลา 2 ปี 

  การสอบแบ่งออกเป็นสี่ทักษะฟังพูดเขียนอ่าน โดยแบ่งคะแนนทักษะละ 30 คะแนน รวมสี่ทักษะคะแนนเต็มที่ 120 คะแนน โดยคะแนนที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ 70 โดยผลสอบที่เป็นที่ยอมรับไม่ควรเกิน  2 ปี . 

toeic

ielts

toeic

image60

TOEIC  ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service มีสำนักงานอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ... 

 

ผลสอบ TOEIC เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

โดยทั่วไป จะใช้ผลสอบ TOEIC ในการสมัครงาน เช่น สายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การคมนาคม การเงินการลงทุน และอื่นๆ โดยผลสอบ TOEIC มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ  ทั้งนี้มีหลายๆ บริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่ได้กำหนดว่าต้องยื่นคะแนน TOEIC ในการสมัคร แต่ก็บางบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ที่เรียกกันติดปากว่า “ค่าภาษาอังกฤษ” ให้ ซึ่งแม้จะไม่ได้มีเกณฑ์ที่แน่ชัด แต่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนบางแห่ง มักจะตั้งไว้ที่ 550 – 650 คะแนนขึ้นไป ส่วนงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินมักจะรับที่ 800 + การสอบ TOEIC จึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนทำงาน.