Oxford Phonics World

oxford phonics world 1

oxford phonics world 1

oxford phonics world 1

image61

Phonics  1  เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เหมาะสมหรับน้องๆที่พึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ตัวอักษร A-Z ทั้งอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ คน และสิ่งของ รอบๆตัว ฝึกออกเสียงเป็นคำๆ   เรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ ฝึกลากเส้นตัวอักษร A-Z

oxford phonics world 2

oxford phonics world 1

oxford phonics world 1

image62

Phonics 2  เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงสั้น และการผสมคำ การออกเสียงเป็นคำๆ  ฝึกการเขียนเป็นคำๆ และการอ่านเป็นประโยคสั้นๆ ที่มีความหมาย เช่น A man with a van is at the dam.

oxford phonics world 3

oxford phonics world 1

oxford phonics world 3

image63

Phonics 3  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงสั้นและเสียงยาว

ฝึกการฟัง และสามารถแยกสระเสียงสั้น และเสียงยาวได้  สามารถฟังและเข้าใจคำชี้ตามคำได้  และเขียนเติมคำในช่องที่เว้นเอาไว้ได้  รวมถึงสามารถวงกลมได้ จับคู่คำได้  สามารถอ่านเป็นประโยคที่เป็นเรื่องสั้นๆได้ แยกจำนวนเป็น สามารถตอบประโยคคำถามที่เป็น Yes,No ได้

oxford phonics world 4

oxford phonics world 4

oxford phonics world 3

image64

Phonics 4  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำพยัญชนะเข้าด้วยกันให้ออกมาเป็นคำศัพท์ และสามารถเชื่อมคำศัพท์เข้าด้วยกันให้เป็นรูปประโยค

ฝึกการฟัง และจับใจความของคำ และสามารถแยกเสียงได้ เช่นคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน เช่น Ch,Sh   

สามารถอ่านเป็นเรื่องสั้นๆได้ ร้องเป็นเพลงสั้นๆได้.oxford phonics world 5

oxford phonics world 4

oxford phonics world 5

image65

Phonics 5  เป็นการเรียนรู้การสร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่จากคำศัพท์ที่มีอยู่เดิม  เป็นการประกอบคำศัพท์ใหม่จากพยัญชนะ และสระ เข้าด้วยกัน เป็นคำใหม่

การฟัง เป็นการเรียนรู้การฟัง และจับใจความได้เขียนเป็นคำศัพท์ที่ได้ยินจากการฟังอย่างถูกต้อง  

การพูด สามารถตั้งคำถามที่เป็นประโยค และโต้ตอบกับเพื่อนๆได้

การอ่าน สามารถอ่านเป็นประโยค และเรื่องสั้นได้

การเขียน สามารถเชื่อมประโยคเช้าด้วยกันได้ รู้จักใช้คำ In,On,At,Under,

คู่มือการเรียนการสอน ประกอบด้วย

หนังสือประกอบการอ่าน

หนังสือประกอบการอ่าน

หนังสือประกอบการอ่าน

image66

การเรียน การสอน ในระดับโฟนิคมีหนังสือประกอบการอ่านสำหรับวัยนี้  15 เล่ม  แยกเป็นระดับละ 3 เล่ม มีทั้งหมด 5 ระดับ  เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเพราะมีภาพประกอบ และบรรยายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ชัดเจน.

คู่มือการทำแบบฝึกหัด

หนังสือประกอบการอ่าน

หนังสือประกอบการอ่าน

image67

หนังสือคู่มือการทำแบบฝึกหัด ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียน เพื่อให้น้องๆฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น.

บัตรภาพ (Card)

หนังสือประกอบการอ่าน

บัตรภาพ (Card)

image68

บัตรภาพ หรือ Card ซึ่งเป็นคู่มือของครูที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพและเข้าใจคำศัพท์มากขึ้น.

CD ประกอบการฟัง

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

บัตรภาพ (Card)

image69

CD  ประกอบการฟัง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่ติดมากับหนังสือคู่มือการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปทบทวนให้น้องฟังต่อที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้น้องได้พัฒนาเร็วขึ้น.

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

image70

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู ทุกๆคลาสจะต้องมีคู่มือการเรียนการสอนสำหรับครูประจำชั้นแต่ละระดับจะต้องมีไว้เพื่อเอาไว้เตรียมแผนการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ และเป็นแนวทางในการสอนควบคู่กันไปกับตำราเรียนของเด็กๆ.

ใบประกาศนียบัตร

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

image71

ใบประกาศนียบัตร  

เมื่อน้องๆเรียนจบในแต่ละระดับทางสถาบันจะมอบประกาศนียบัตรให้เพื่อแสดงความยินดีสำหรับน้องๆคนเก่งที่สอบผ่าน  ซึ่งใบประกาศถูกจัดทำขึ้นจากสำนักพิมพ์ของอ๊อกฟอร์ดโดยตรง

ใบประกาศนียบัตรเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าน้องๆของเราได้ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการได้เรียน และเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงที่สามารถนำไปต่อยอดได้ และใช้ได้ในชีวิตประจำวัน.

ขั้นตอนในการเรียน

image72

1.ทดสอบวัดระดับ

นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง

2. การทดสอบในห้องเรียนกับครูผู้สอน

การเรียน การสอนในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า  ใช้เวลาเรียน 3 ชม/สัปดาห์ สำหรับระดับ 2-วัยทำงานทั่วไป  

การเรียนการสอน หลังเรียนจบทุกๆยูนิตจะมีการทดสอบ ก่อนที่จะขึ้นบทเรียนต่อไป  (การทดสอบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนลอกกันในห้อง)


3. การทดสอบตัวต่อตัวนอกห้องเรียน

การทดสอบนอกห้องเรียน  ทุกๆ 2 เดือน จะมีการทดสอบตัวต่อตัว เรื่อง การสนทนา   เพื่อดูความเข้าใจในเรื่องการฟัง การโต้ตอบ การอ่าน และคำศัพท์.  

การทดสอบการสนทนา จะทำการบันทึกวีดีโอ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูได้   และจะประเมินร่วมกับครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

4. การประเมินผล

การทดสอบจะมี 2 ส่วน คือทดสอบกับครูประจำชั้น เป็นการทดสอบลงในกระดาษคำตอบ 

ส่วนที่ 2 จะเป็นการทดสอบตัวต่อตัว เป็นการทดสอบสนทนานอกห้องเรียน  

ผลการทดสอบ  (จะนำผลการทดสอบทั้งสองส่วนมาทำการประเมิน ร่วมกันกับครูผู้สอน  หากนักเรียนสอบผ่านทุกๆยูนิตที่เรียนมา และสามารถฟังได้ พูดสื่อสารได้ อ่านได้คล่อง  มีความเข้าใจในคำศัพท์เป็นอย่างดี ก็จะสามารถผ่านเลื่อนไปในระดับที่สูงขึ้น.  (จะมีนักเรียนบางคนที่เรียนยังไม่จบเล่มแต่สามารถผ่านขึ้นไปได้ .)

5. การเลื่อนระดับชั้น

การเลื่อนระดับชั้น  การเรียนการสอนในตำราแต่ละระดับชั้น ใช้เวลาประมาณ 90-120 ชม เพื่อให้จบในแต่ละชั้น  หลังจากเรียนจบในตำราเรียน จะมีการทดสอบความเข้าใจทั้งหมดที่เรียนมา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า   เพื่อเตรียมขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป.

หมายเหตุ:   จะมีนักเรียนบางคนที่ได้คะแนนน้อย ในกรณีนี้ จะมีการนัดสอนพิเศษนอกเวลาเรียน เพื่อให้ตามนักเรียนคนอื่นๆได้ทัน และไปพร้อมๆกัน.

การเรียนพิเศษ ทางสถาบันสอนให้ฟรี .


THE LETTER 'B'.

The letter 'B'.