Phonics (อนุบาล)

Phonics (อนุบาล)

First Friends (ก่อนประถม)

First Friends (ก่อนประถม)

image102

            หลักสูตรโฟนิคส์


มีทั้งหมด 5 ระดับ  รับตั้งแต่วัยอนุบาล-ประถมต้น (อายุ 3-7 ปี)


โฟนิคส์ (Phonics) คืออะไร

  

โฟนิคส์ คือวิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้ 


ตัวอย่าง  ถ้าเรียนตามหลักโฟนิคส์ จะสอนให้รู้จักตัว “c” จากเสียงของมันคือเสียง “ค” (ออกเสียงเคอะ เบา ๆ ในลำคอ) ตัว “a” เป็นเสียง “แอะ” และตัว “t” เป็นเสียง “ท” (ออกเสียง เทอะ เบา ๆ ใช้ปลายลิ้นกระทบฟันหน้าบน) และผสมเสียงกันเป็น “ค-แอะ-ท แคท” (ลองออกเสียง ค-แอะ-ท ซ้ำ ๆ เร็ว ๆ จะพบว่าสุดท้ายจะออกเสียงเป็น “แคท”) หลักการถอดรหัสเสียง และผสมเสียงแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าโฟนิคส์นั่นเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกผสมเสียงพยัญชนะ สระต่าง ๆ ที่หลากหลายจนคล่องแคล่วโดยใช้หลักโฟนิคส์นี้


เรียนแล้วได้อะไร การเรียนโฟนิคส์จะช่วยให้เด็ก ๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถสะกดคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วจากการรู้จักเสียงของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียง แม้ในช่วงแรกการเรียนแบบโฟนิคส์จะดูช้ากว่าการเรียนแบบท่องจำมาก เพราะเด็กต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจเสียงและหลักการผสมคำจากง่ายไปยาก ต้องฝึกซ้ำ ๆ เพื่อให้จำได้ และมีบทศึกษามากมายที่ยืนยันว่าเด็กที่เรียนการอ่านเขียนแบบนี้จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่านักเรียนทั่วไป และมีความแตกฉานทางภาษา รักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคต .

First Friends (ก่อนประถม)

First Friends (ก่อนประถม)

First Friends (ก่อนประถม)

image103

        หลักสูตร  First  Friends  


มีทั้งหมด 2 ระดับ   รับตั้งแต่วัยอนุบาล-ประถมต้น  (อายุ 3-7 ปี )


First  Friends   คืออะไร 


First  Friends  เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกโดยเริ่มจาก  โฟนิคส์ และการเรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ด้าน  คือ การ ฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน รวมไปถึงการสื่อสาร  การสนทนาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว

 

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเรียนรู้ในคอร์สนี้คือ  การได้เรียนรู้ทักษะ ทั้งการฟัง น้องๆจะได้ฝึกฟังคำศัพท์ที่เป็นคำ ๆ และเป็นรูปประโยค 


การอ่าน น้อง ๆ จะได้ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกด้องทั้งพยัญชนะ และสระ ทั้งเป็นคำและเป็นประโยค


การพูด สามารถสื่อสารได้เป็นประโยคสั้น ๆ และโต้ตอบได้

การเขียน สามารถเขียนเป็นคำ ๆ ประโยคสั้น ๆ ได้ 


สร้างคำถาม และเขียนคำตอบได้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ในระดับชั้นประถมต่อไป.2 

Family and Friends (ประถม)

First Friends (ก่อนประถม)

Family and Friends (ประถม)

image104

    หลักสูตร  Family and Friends


มีทั้งหมด 6 ระดับ รับตั้งแต่  6-12  ปี


เริ่มตั้งแต่ป.1-ป.6  ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี  ซึ่งการเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ 


1. หนังสือประกอบการเรียน (Class Book) 


2. หนังสือประกอบการทำแบบฝึกหัด (Work Book)


3. หนังสือประกอบการอ่าน (Reading & Writing Book) 


4. หนังสือประกอบการทำแบบฝึกหัดหลักไวยากรณ์ (Grammar Book)


การเรียนการสอนมุ่งเน้นทุกทักษะ  ตั้งแต่การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงความเข้าใจในหลักไวยากรณ์.โครงการช่วยน้องให้อ่านออก

โครงการแข่งขันการฟัง,พูด อ่าน และ การเขียน

Family and Friends (ประถม)

image105

เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:


1  เสริมทักษะการอ่านให้กับเด็ก ๆของเราให้อ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้ถูกต้อง


2 สืบเนื่องมาจากมีเด็ก ๆ จำนวนมากที่สมัครเข้ามาเรียนมีทักษะการอ่านที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน 


ลอนดอน เซ็นเตอร์จึงจัดให้มีห้องสำหรับการอ่านก่อนเวลาเรียน และหลังเวลาเรียน เพือให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


3.ลอนดอน เซ็นเตอร์  คัดเลือกน้อง ๆคนที่อ่านได้ต่ำกว่าระดับมาตราฐานมาฝึกฝนการอ่านนอกเวลาเรียนเพื่อให้เด็ก ๆสามารถอ่านได้ อย่างคล่องแคล่ว และเป็นการฝึกฝนให้เด็ก ๆมีใจรักในการอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน (โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผุ้ปกครอง)


4.ลอนดอน เซ็นเตอร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะการอ่านขึ้นในทุกระดับชั้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆสนใจในการอ่าน และมีความตื่นตัวในเรื่องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ

โครงการแข่งขันการฟัง,พูด อ่าน และ การเขียน

โครงการแข่งขันการฟัง,พูด อ่าน และ การเขียน

โครงการแข่งขันการฟัง,พูด อ่าน และ การเขียน

image106

เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:


 1. ต้องการฝึกให้เด็ก ๆ ของเราใด้มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างมีความเชื่อมั่น พร้อมกับการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ.  


2. เพื่อส่งเสริมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เด็ก ๆได้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนกับครูผู้สอน เช่นฝึกการสนทนา ฝึกการอ่านนอกเวลาเรียน ฝึกการฟัง การเขียน เพื่อเตรียมตัวการแข่งขันอยู่ตลอด


3. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะมาเรียนที่ลอนดอน เซ็นเตอร์เท่านั้น แต่อยู่ที่บ้านสามารถฝึกฝนด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ

โครงการพาน้องฝึกพูดกับฝรั่ง

โครงการแข่งขันการฟัง,พูด อ่าน และ การเขียน

โครงการแข่งขันการฟัง,พูด อ่าน และ การเขียน

image107

เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:


 1. ต้องการฝึกให้เด็ก ๆ ของเราใด้มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างมีความเชื่อมั่น พร้อมกับการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ.  


2. เพื่อส่งเสริมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เด็ก ๆ ได้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนกับครูผู้สอน เช่น ฝึกการสนทนา ฝึกการอ่านนอกเวลาเรียน ฝึกการฟัง การเขียน เพื่อเตรียมตัวการแข่งขันอยู่ตลอด 


3. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะมาเรียนที่ลอนดอน เซ็นเตอร์เท่านั้น แต่อยู่ที่บ้านสามารถฝึกฝนด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ

หลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) มีทั้งหมด 5 ระดับ

Oxford Phonics World 1

Oxford Phonics World 1

Oxford Phonics World 1

image108

Phonics  1  เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เหมาะสมหรับน้อง ๆ ที่พึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ตัวอักษร A-Z ทั้งอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ คน และสิ่งของ รอบๆตัว ฝึกออกเสียงเป็นคำๆ   เรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ ฝึกลากเส้นตัวอักษร A-Z

Oxford Phonics World 2

Oxford Phonics World 1

Oxford Phonics World 1

image109

Phonics 2  เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงสั้น และการผสมคำ การออกเสียงเป็นคำ ๆ  ฝึกการเขียนเป็นคำ ๆ และการอ่านเป็นประโยคสั้น ๆ ที่มีความหมาย เช่น A man with a van is at the dam.

Oxford Phonics World 3

Oxford Phonics World 1

Oxford Phonics World 3

image110

Phonics 3  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงสั้นและเสียงยาว


ฝึกการฟัง และสามารถแยกสระเสียงสั้น และเสียงยาวได้  สามารถฟังและเข้าใจคำชี้ตามคำได้  และเขียนเติมคำในช่องที่เว้นเอาไว้ได้  รวมถึงสามารถวงกลมได้ จับคู่คำได้  สามารถอ่านเป็นประโยคที่เป็นเรื่องสั้นๆได้ แยกจำนวนเป็น สามารถตอบประโยคคำถามที่เป็น Yes, No ได้

Oxford Phonics World 4

Oxford Phonics World 5

Oxford Phonics World 3

image111

Phonics 4  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำพยัญชนะเข้าด้วยกันให้ออกมาเป็นคำศัพท์ และสามารถเชื่อมคำศัพท์เข้าด้วยกันให้เป็นรูปประโยค


ฝึกการฟัง และจับใจความของคำ และสามารถแยกเสียงได้ เช่น คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน เช่น Ch,Sh   

สามารถอ่านเป็นเรื่องสั้น ๆ ได้ ร้องเป็นเพลงสั้น ๆ ได้Oxford Phonics World 5

Oxford Phonics World 5

Oxford Phonics World 5

image112

Phonics 5  เป็นการเรียนรู้การสร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่จากคำศัพท์ที่มีอยู่เดิม  เป็นการประกอบคำศัพท์ใหม่จากพยัญชนะ และสระ เข้าด้วยกัน เป็นคำใหม่


การฟัง เป็นการเรียนรู้การฟัง และจับใจความได้เขียนเป็นคำศัพท์ที่ได้ยินจากการฟังอย่างถูกต้อง  


การพูด สามารถตั้งคำถามที่เป็นประโยค และโต้ตอบกับเพื่อน ๆ ได้


การอ่าน สามารถอ่านเป็นประโยค และเรื่องสั้นได้


การเขียน สามารถเชื่อมประโยคเช้าด้วยกันได้ รู้จักใช้คำ in, on, at, under,