รายการดาวน์โหลด

Files coming soon.

ชมรมนักอ่าน และนักพูด

ชมรมนักอ่าน และนักพูด

ห้องนี้เป็นห้องสำหรับฝึกการอ่าน

ห้องนี้เป็นห้องสำหรับฝึกการอ่าน

image161

ชมรมนักพูด และนักอ่าน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมทักษะ การอ่าน และการพูดให้กับเด็กๆของเรา นอกเหนือจากการเรียนในคลาสปกติด และทางสถาบันไม่ได้คิดค่าใช้จายใดๆเพิ่มจากผู้ปกครอง  เป็นความมุ่งมั่นเพื่อจะสร้างนักอ่าน-


ห้องนี้เป็นห้องสำหรับฝึกการอ่าน

ห้องนี้เป็นห้องสำหรับฝึกการอ่าน

ห้องนี้เป็นห้องสำหรับฝึกการอ่าน

าาาาาาา

ทุกๆคนจะต้องอ่านได้

ห้องนี้เป็นห้องสำหรับฝึกการอ่าน

ทุกๆคนจะต้องเข้าห้องฝึกการอ่านหลังเลิกจากคลาสปกติ

image162

นักเรียนของเราทุกๆคนมาเรียนแล้วจะต้องอ่านได้ หากคนไหนอ่านยังไม่ได้จะต้องเข้าชมรมนักอ่าน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กๆทุกๆคนอ่านได้ และรักการอ่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดในอนาคต   

ทุกๆคนจะต้องเข้าห้องฝึกการอ่านหลังเลิกจากคลาสปกติ

คุณครูทุกๆท่านจะต้องเสียสละเวลาเพื่อให้เด็กๆของเราทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสมาร์ท

ทุกๆคนจะต้องเข้าห้องฝึกการอ่านหลังเลิกจากคลาสปกติ

image163

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

คุณครูทุกๆท่านจะต้องเสียสละเวลาเพื่อให้เด็กๆของเราทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสมาร์ท

คุณครูทุกๆท่านจะต้องเสียสละเวลาเพื่อให้เด็กๆของเราทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสมาร์ท

คุณครูทุกๆท่านจะต้องเสียสละเวลาเพื่อให้เด็กๆของเราทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสมาร์ท

image164

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

การฝึกอ่านทั้งแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน และการอ่านเป็นกลุ่ม

คุณครูทุกๆท่านจะต้องเสียสละเวลาเพื่อให้เด็กๆของเราทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสมาร์ท

คุณครูทุกๆท่านจะต้องเสียสละเวลาเพื่อให้เด็กๆของเราทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสมาร์ท

image165

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.